spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

medycyna pracy

Informacje

Medycyna pracy jest jedną z dziedzin nauk medycznych, która zajmuje się ochroną zdrowia osób pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej. W celu sprawowania tej ochrony, na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dziennik Ustaw nr 125 poz. 1317) powołano tę służbę. Powyższy akt prawny stanowi, że zadania służby medycyny pracy wykonują: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Należy wskazać, że osoby realizujące zadania slużby medycyny pracy przy wykonywaniu swoich czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli, oraz innych podmiotów, na których zlecenie wykonują badania.

 

Służba medycyny pracy realizuje zadania w odniesieniu do:


 • Pracowników;
 • Osób pozostających w stosunku służbowym (np. wojskowych, policjantów);
 • Osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 • Kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • Uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 • Osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.


Do zadań służby medycyny pracy należy:

 • Ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez:
  • rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy, oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie;
  • rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy, oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem;
  • udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.
  • Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:
  • Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy;
 • Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie;
 • Ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki;
 • Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej;
 • Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą;
 • Wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach;
 • Monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych i niepełnosprawnych, oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych.;
 • Wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą.
 • Prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową.
 • Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy , służby lub pobierania nauki.
 • Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących.
 • Inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielanie pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie:
  • Informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego;
  • Wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka;
  • Tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej;
  • Wdrażania programów promocji zdrowia;
  • Organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy.
 • Gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.

Kodeks pracy określa trzy rodzaje obowiązkowych badań profilaktycznych:

 • badania wstępne
 • u nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • u pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • po zmianie charakteru stanowiska pracy w wyniku nowych narażeń
 • badania okresowe wykonywane u pracujących na danym stanowisku pracy, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
 • badania kontrolne wykonywane u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, przed ponownym podjęciem pracy


W poradni wykonywane są badania profilaktyczne do celów sanitarno - epidemiologiczncyh, a także badania osób ubiegających się o prawo jazdy oraz kierowców wszystkich kategorii.


Poradnia zapewnia zarówno kompleksową obsługę zakładów pracy, jak i osób indywidualnych. Poradnia oferuje także pakiety dodatkowe z szerszym zakresem usług medycznych. Poza tym, w trosce o mniejszą zachorowalność pracowników firm objętych opieką medyczną organizowane są dla nich szczepienia ochronne. Chlubą poradni jest zatrudniony wysoko wykwalifikowany i fachowy personel medyczny.

drukuj do pdf

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2019