spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

Certyfikaty

Certyfikaty

W SPZZLO Warszawa-Żoliborz jakość świadczonych usług medycznych gwarantują wdrożone systemy:

  • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 (odnowiony w 2009 r. i 2012 r. wg normy ISO 9001:2008)
  • System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004 (odnowiony w 2010 r. i 2013 r. wg obowiązujących norm)


Wprowadzenie tych systemów wpłynęło na ulepszenie organizacji pracy, warunki pracy personelu medycznego i administracyjnego, poprawę jakość obsługi pacjentów oraz wysoki standard zarządzania środowiskiem.

 

 

Certyfikat ISOCertyfikat ISO

 


SPZZLO Warszawa-Żoliborz uzyskał także akredytację według nowych standardów przyznaną przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) z Krakowa. CMJ to centralna jednostka resortu zdrowia, powołana przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych.

 

Akredytacja

 

SPZZLO Warszawa-Żoliborz uzyskał wynik 96% możliwej liczby punktów. Jest to jeden z najwyższych wyników uzyskanych przez szpitale oraz otwarte zakłady opieki zdrowotnej w całym kraju. Wizytacja przedstawicieli CMJ w SPZZLO Warszawa-Żoliborz odbyła się w dniu 14 września 2011 roku. Celem wizytacji było dokonanie oceny zakładu w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Na podstawie obserwacji, przeglądu dokumentacji oraz wywiadów przeprowadzonych z pacjentami został sporządzony raport akredytacyjny. Decyzja o przyznaniu placówce akredytacji podejmowana jest po zakończeniu całej procedury, a status placówki akredytowanej obowiązuje od dnia podpisania certyfikatu przez Ministra Zdrowia przez okres kolejnych trzech lat.

 

Certyfiakt AkredytacjaOcena zakładu dotyczyła wszechstronności opieki zdrowotnej, w tym opieki dyspanseryjnej (czyli masowych form opieki i profilaktyki), edukacji pacjentów i ich rodzin oraz listy chorób wymagających szczególnej edukacji. Brane były także pod uwagę prawa pacjenta, jakość i bezpieczeństwo opieki. Istotnym czynnikiem było też właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej, organizacja jednostki oraz dogodna i bezpieczna infrastruktura.

drukuj do pdf

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2018