spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

bip

Skargi i wnioski

ZASADY SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

Pacjent  ma prawo do składania skarg, wniosków i pochwał

dotyczących działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

 

·      Skargi , wnioski i pochwały przyjmowane są w rejestracjach Przychodni wchodzących w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz w godzinach pracy Przychodni oraz w Kancelarii siedziby Zakładu, ul. Szajnochy 8 w godz. 8:00 -15:35

·      Skargi, wnioski  i pochwały  przyjmowane są w następujących formach:

  1. pisemnej (podpisanej przez pacjenta),
  2. ustnej  (w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządźa protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
  3. drogą poczty elektronicznej: kancelaria.spzzlo.pl.

·       W przypadku  braku danych osoby wnoszącej skargę za pomocą drogi elektronicznej wnoszący skargę będzie wezwany do usunięcia braku w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi, wniosku bez rozpoznania.

·       Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić, ich przedmiotu wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

·      Skargi rozpatrywane są przez Komisję Skarg i Wniosków powołaną Zarządzeniem Dyrektora SPZZLO Warszawa-Żoliborz Nr 65/2010.

·         Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia.

·         Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

·         W przypadku, gdy odpowiedź nie satysfakcjonuje osoby, która ją złożyła osoba ta ma prawo złożyć ponowną skargę do Dyrektora SPZZLO Warszawa-Żoliborz oraz do:

·         Biura Rzecznika Praw Pacjenta,

·         Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,

·         Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,

·         Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

·         Sekcji Skarg i Wniosków – Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8,

·         Biura Polityki Zdrowotnej, ul. Niecała 2

drukuj do pdf

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2019