spzzlo tuv
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

bip

Skargi i wnioski

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z wymogiem wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.


Obowiązek informacyjny (plik pdf)

 


ZASADY SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW


Pacjent ma prawo do składania skarg, wniosków i pochwał dotyczących działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz

 


 • Skargi , wnioski i pochwały przyjmowane są w rejestracjach Przychodni wchodzących w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz w godzinach pracy Przychodni oraz w Kancelarii siedziby Zakładu, ul. Szajnochy 8 w godz. 8:00 -15:35
 • Skargi, wnioski  i pochwały  przyjmowane są w następujących formach:
  - pisemnej (podpisanej przez pacjenta),
  - ustnej  (w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządźa protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie,
  - drogą poczty elektronicznej: kancelaria.spzzlo.pl.
 • W przypadku  braku danych osoby wnoszącej skargę za pomocą drogi elektronicznej wnoszący skargę będzie wezwany do usunięcia braku w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi, wniosku bez rozpoznania.
 • Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić, ich przedmiotu wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • Skargi rozpatrywane są przez Komisję Skarg i Wniosków powołaną Zarządzeniem Dyrektora SPZZLO Warszawa-Żoliborz Nr 65/2010.
 • Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia.
 • Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 • W przypadku, gdy odpowiedź nie satysfakcjonuje osoby, która ją złożyła osoba ta ma prawo złożyć ponowną skargę do Dyrektora SPZZLO Warszawa-Żoliborz oraz do:
  - Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
  - Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
  - Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  - Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  - Sekcji Skarg i Wniosków – Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8,
  - Biura Polityki Zdrowotnej, ul. Niecała 2

drukuj do pdf

Programy rozwoju
Programy rozwoju
Dotacje unijne
Powiększ czcionkę
|
A
|
A
|
A
|
|
Szybka Terapia Onkologiczna Narodowy Fundusz Zdrowia biuletyn informacji publicznej Rzetelna Firma
Copyright SPZZLO 2011-2019